W Zabrzu podpisano dziś umowę na utworzenie blisko 3 km sieci ciepłowniczej. To drugi etap wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu dwie północne dzielnice miasta zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.


Kontrakt podpisany w zabrzańskim Ratuszu pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (ZPEC) a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm sp. z o. o. dotyczy zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”. Sieć, której powstanie przewiduje umowa, przebiegnie od punktu KP na terenie Bytomia przez drogę krajową DK 94 i miasto Zabrze (głównie przez tereny Lasów Państwowych) do ul. Jordana. Łączna długość tego odcinka to 2820 mb., a wartość inwestycji to ponad 13 mln zł (13 065 060 zł), z czego ponad połowę kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich (6 632 951,96 zł).

Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale domowe paleniska węglowe. Mamy w Zabrzu i w okolicy zmodernizowane, nowoczesne ciepłownie oraz miejskie sieci przesyłowe. Dlatego w oparciu o ten potencjał podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich latach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom Rokitnicy i Helenki dostępu do ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W styczniu br. ZPEC podpisało  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowę o dofinansowanie dla  projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo  umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W ramach inicjatywy 4 sierpnia br. w Zabrzu podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jej wartość  wyniosła ponad 3,5 mln zł (3 642 030 zł),

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o  64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok)oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14 300 000 zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych. Ponadto firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł na realizację inwestycji.